Flasker

Bærekraft

Våre mål for bærekraftsarbeid

Vi skal jobbe systematisk med bærekraft i hele verdikjeden. Bærekraftsarbeidet skal være en naturlig del av alt vi gjør.


Vi skal til enhver tid etterleve kunders, myndigheters, samarbeidspartnere og samfunnets krav til oss.


En strategi- og rapporteringsprosess med sterk grad av interessentinvolvering og målbarhet.

Vår filosofi

Frame 1

Fokusområder

Group 5
Sirkulære embalasjeløsninger

"Vi skal jobbe for en kontinuerlig reduksjon av fotavtrykket til emballasjen gjennom lettvekting og sirkulære materialvalg"


Vi forplikter oss til å redusere miljøpåvirkningen av våre produkters emballasje. Vi jobber kontinuerlig for å minske fotavtrykket til emballasjen gjennom tiltak som lettvekting og valg av sirkulære materialer. Vi fokuserer spesielt på forbruket av PET og rPET emballasje, samt plast og papp til sekundæremballasje. Vår strategi inkluderer økt bruk av resirkulert PET og lettvekting av primæremballasje, samtidig som vi vurderer mulighetene for å implementere gjenbrukbar sekundæremballasje. Vi følger nøye Infinitums anbefalinger for returemballasje, og forplikter oss til å ta del i et bærekraftig og sirkulært emballasjeøkosystem.

Mer med mindre

"Vi skal jobbe mot klimanøytralitet gjennom bruk av fornybar energi og en effektiv og sirkulær ressursutnyttelse"


Vi jobber aktivt mot klimanøytralitet ved å benytte fornybar energi og ved å implementere en effektiv og sirkulær ressursutnyttelse. Vi er oppmerksomme på betydelige påvirkninger som svinn i produksjonen, vannforbruk per produsert liter ferdigprodukt, elektrisitetsforbruk i produksjon, gassoppvarming av lager, gassdrevne lagertrucker, og utslipp fra transport. Våre initiativer inkluderer etablering av et klimaregnskap i tråd med GHG-protokollen og utarbeidelse av en handlingsplan for å oppnå klimanøytralitet innen 2035. Vi arbeider med å fase ut bruk av fossilt brennstoff i lageret, vurderer investering i nytt kompressoranlegg for å utnytte restvarme, og fokuserer på å redusere svinn i produksjonslinjene. Med vårt "Mer med mindre"-initiativ tar vi målrettet skritt mot en mer bærekraftig og effektiv drift.

Sammen om bærekraft

"Vi skal engasjere hele organisasjonen i det videre bærekraftsarbeidet. Slik tar vi vår del av ansvaret – og litt til."

Vi oppmuntrer til en helhetlig tilnærming til bærekraft gjennom aktiv deltakelse fra hele organisasjonen. Vi tar dette ansvaret på alvor og strekker oss enda litt lenger for å sikre en positiv innvirkning. Vi erkjenner betydningen av sosial bærekraft og vårt ansvar i verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet, starter vi opp bærekraftsrapportering for å kunne evaluere og forbedre vår ytelse. Vi engasjerer og inkluderer organisasjonen i vår bærekraftsreise, samtidig som vi utvikler og implementerer systemer for å bedre vår innsikt, datakvalitet og gjennomføringskraft innenfor bærekraft. Vår tilnærming legger vekt på å opprettholde en balanse mellom sosiale og miljømessige hensyn, med særlig fokus på våre ansatte. Vi jobber målrettet med å systematisere og styrke vår rolle i utviklingen av lokalsamfunnene vi er en del av. Sammen, med vår kollektive innsats, beveger vi oss mot en mer bærekraftig fremtid.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Denne skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden og fremme åpenhet rundt hvordan vi som organisasjon respekterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven skal, sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid med å møte FN's bærekraftsmål nr.8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr.12 om ansvarlig forbruk og produksjon.


Vi har som målsetting å opptre på en faglig profesjonell måte ovenfor, kunder, leverandører, egne ansatte, myndigheter, kollegaer i bransjen og samfunnet. Vårt varemerke er kvalitet og service. Det er en grunnleggende forutsetning og forventing at alle tilknyttet til oss som leverandør eller underleverandør opptrer i samsvar med systematisk og målrettet med bærekraftige tiltak gjennom hele verdikjeden. Vi har forpliktet oss til å jobbe for å oppnå FN's bærekraftsmål og vi skal drive vår virksomhet kostnadseffektivt med minst mulig grad å belaste det ytre miljøet

Rapport om aktomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Telemark Kildevann etiske retningslinjer for leverandører

La oss snakke om kildevann!

Send oss en e-post ved å bruke dette skjemaet, eller ta direkte kontakt med vår produktansvarlig. Vi ser frem til å høre dine idèer!

Thank you for inquiry!
There was an error